User Profile

lylymai lyly mai

Bio Statement Trong thông điệp hỏi - đáp về Vài nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Bộ GD-ĐT đã thẳng thắn nêu ra 6 hạn chế, yếu kém cốt yếu của giáo dục và đào tạo nước nhà trong Vài năm vừa qua.

Cụ thể, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so có yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Tham khảo thêm: https://forums.ubi.com/showthread.php/1945480-More-Bans-for-the-hacking-wave-again?p=13733873

Chương trình giáo dục còn coi nhẹ thực hành, vận dụng kiến thức; cách thức giáo dục, kiểm tra, thi và đánh giá lạc hậu, thiếu thực chất; thiếu gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, có mặt trên thị trường, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kĩ năng làm việc.

Hệ thống giáo dục thiếu tính liên thông giữa Vài trình độ đào tạo và Vài phương thức giáo dục, chưa phù hợp với yêu cầu lớn mạnh đất nước và hội nhập quốc tế. Chưa gắn đào tạo với sử dụng và nhu cầu của thị trường lao động.

Quản lí giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém, là căn do của nhiều yếu kém khác, nhiều hiện tượng tiêu cực kéo dài trong giáo dục, gây bức xúc xã hội.

group ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục còn nhiều bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và lớn mạnh giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chưa phù hợp. Cơ sở vật chất kĩ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù khó khăn.

Theo Bộ GD-ĐT, nguyên do chủ yếu của Một vài tránh, yếu kém là do việc thể chế hoá Một số quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vững mạnh giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" còn chậm và lúng túng. Việc xây dựng, tổ chức thực hành chiến lược, kế hoạch và chương trình vững mạnh giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa được hiểu và tiến hành đúng. Bệnh hình thức, hư danh, chạy theo bằng cấp… chậm được khắc phục, với mặt nghiêm trọng hơn. Tư tưởng và thói quen bao cấp trong giáo dục còn nặng nề làm hạn chế trình độ, kỹ năng, level huy động Một số nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đào tạo.

Việc phân định giữa quản lí nhà nước có hoạt động quản trị trong Các cơ sở giáo dục, đào tạo chưa rõ. Công tác quản lí chất lượng, thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được coi trọng đúng mức. Sự phối hợp giữa Các cơ quan nhà nước, group chức xã hội và gia đình chưa chặt chẽ.

tuy nhiên, nguồn lực quốc gia và trình độ, kỹ năng, level của phần đông gia đình đầu tư cho giáo dục còn thấp so với yêu cầu. Mức chi cho mỗi người học chưa tương xứng có yêu cầu về chất lượng, chưa phù hợp ngành nghề và trình độ đào tạo.

Tham khảo thêm: https://www.bleepingcomputer.com/forums/u/1105392/helenmai/

Đổi mới căn bản, toàn diện không phải là làm lại từ đầu

Bộ GD-ĐT cho rằng, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới Vài vấn đề lớn, cốt lõi, thiết yếu, từ quan điểm, tư tưởng có quyền cao chức trọng đến mục tiêu, nội dung, cách thức, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự chỉ đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đến hoạt động quản trị của Một vài cơ sở giáo dục, đào tạo và việc tham dự của gia đình, cộng đồng, xã hội và cá nhân người học; đổi mới ở tất cả Các bậc học, ngành học.

Đổi mới để tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng ngày càng xuất sắc hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nhóm quốc, nhu cầu học tập của nhân dân. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, với tầm nhìn dài hạn, phù hợp có từng loại đối tượng và cấp học, Vài giải pháp đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.

Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, đổi mới căn bản và toàn diện không với nghĩa là làm lại tất cả, từ đầu mà cần vừa kế thừa, củng cố, phát huy Những thành tựu, tăng trưởng Các nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc Những kinh nghiệm của thế giới, vừa kiên quyết chấn chỉnh Một vài nhận thức, việc làm lệch lạc; đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình phù hợp có thực tế đất nước, địa phương. Các hạn chế, thách thức của giáo dục phải được nhận thức sâu sắc, với giải pháp hữu hiệu và lộ trình khắc phục, vượt qua để đưa sự nghiệp giáo dục lên tầm cao mới.

Xem thêm: http://rulesofsurvival.16163.com/forum.php?mod=viewthread&tid=483253&page=1&extra=#pid2180894