Reader Comments

Những khuyết điểm trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo

by lylymai lyly mai (2018-12-07)


Còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo

Theo đó, đối có Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều tránh, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác này. Ðáng chú ý, công tác xây dựng và rà soát, điều chỉnh Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục, đào tạo còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Ðội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu tăng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. Chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới Một số trường đại học, cao đẳng, trong đó có mạng lưới trường sư phạm; việc tham mưu cho Chính phủ và ban hành bổ sung chính sách về lương, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp có vùng miền; chế độ ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên, nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục còn chậm.

Tham khảo thêm: https://forum.openwrt.org/t/shows-broken-image-icon/23407

Công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa với sự phối hợp chặt chẽ có Những bộ, ngành, địa phương; chưa bám sát thực tế lớn mạnh kinh tế - xã hội, sự phát triển dân số tự nhiên dẫn đến mạng lưới cơ sở giáo dục tuy với cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, vẫn còn thiếu, chưa đủ tiêu chuẩn. Về biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Một số địa phương tồn tại việc giao chỉ tiêu biên chế chưa đúng với quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và Bộ Nội vụ, không đúng và đủ theo nguyên tắc về định mức số lượng người làm việc đối với từng cấp học. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Ðào tạo chưa tiến hành đầy đủ, thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu Một số địa phương thực hành đúng và đủ quy định pháp luật.

Về thực hành chế độ chính sách đối với nhà giáo, từ khi triển khai thực hiện Một vài nguyên tắc của quy định Viên chức và Nghị định số 29/2012/NÐ-CP về tuyển dụng và quản lý viên chức đến thời điểm kiểm tra là 5 năm, Bộ Giáo dục và Ðào tạo chưa ban hành văn bản nguyên tắc khả năng, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục. Việc không group chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục trong thời gian dài đã gây tâm tư, tâm lý không yên tâm công tác trong bộ phận không nhỏ viên chức ngành giáo dục.

Ðồng thời, Bộ Giáo dục và Ðào tạo chưa ban hành quy định tiêu chuẩn Vài chức danh giáo viên làm căn cứ để tuyển dụng thực hành chế độ làm việc, đào tạo bồi dưỡng tăng cao trình độ và Các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp nguyên tắc, theo luật tại khoản 2, Ðiều 44, Quyết định số 70/2014/QÐ-TTg ngày 10-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Ðiều lệ trường đại học. Việc tiến hành chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, tác động trực Tiếp tục đời sống, tâm lý, chất lượng công tác của bộ phận không nhỏ viên chức giáo dục. Việc kiến nghị, đề xuất về chế độ, chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ Giáo dục và Ðào tạo quan tâm đúng mức và kịp thời.

Tham khảo thêm: https://discourse.gohugo.io/t/articles-updated-and-authors-do-not/14741

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương chưa phát triển cường thanh tra, kiểm tra, chỉ dẫn Một vài đơn vị trực thuộc tiến hành đẹp công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Một vài đơn vị trực thuộc bộ, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh, thực hành công khai không đúng nguyên tắc.

Ðối với chín tỉnh, thành phố, việc giao chỉ tiêu không đúng định mức luật của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và Bộ Nội vụ. Bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh. Phòng Giáo dục và Ðào tạo, Phòng Nội vụ cấp huyện không thực hành đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân cấp trong công tác cán bộ; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa được giải quyết. Nhiều địa phương nhiều năm không group chức tuyển dụng giáo viên mà ký hợp đồng lao động, đáng chú ý có đơn vị thỏa thuận với giáo viên, nhân viên thừa so có nhu cầu nhưng vẫn ký tiếp với số lượng lớn...

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Ðào tạo phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung chính sách về tiền lương theo vị trí việc làm, trình độ đào tạo, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp có vùng, miền; chế độ ưu đãi với giáo viên, nhà giáo làm quản lý giáo dục. Ðồng thời, nghiên cứu, sửa đổi văn bản liên quan tới định mức biên chế đối có cơ sở giáo dục công lập. Thanh tra Chính phủ kiến nghị ban hành văn bản quy định khả năng, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục. Một số địa phương kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể, đồng thời với Những biện pháp khắc phục Một số tránh, thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra…

Tham khảo thêm: https://www.native-instruments.com/forum/threads/not-rare-for-me-to-lose-the-settings-that-ive-made-in-battery.338061/